Dokumenti

Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā

Kārtība, kādā īstenojams attālinātais mācību process Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā

 

Pamatdokumenti

Nolikums

Struktūra

Bibliotēkas reglaments

Trauksmes celšanas kārtība un Trauksmes cēlēja ziņojums (veidlapa)

Kārtība, kādā mūzikas vidusskolā uzturas iestādei nepiederošas personas

Attīstības un investīciju stratēģija 2021.-2027.gadam

 

Izglītības procesa dokumenti

Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Stipendiju piešķiršanas nolikums

E-klases (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtība

Prakses īstenošanas un dokumentēšanas kārtība

Bibliotēkas lietošanas kārtība

Fonotēkas lietošanas kārtība

Telpu rezervācijas kārtība

 

Izglītojamo drošības un atbalsta dokumenti

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Padomes reglaments

Audzinātāju padomes reglaments

Izglītojamo pašpārvaldes reglaments

 

Personas datu aizsardzības dokumenti saskaņā ar Datu regulu (2016/679)

Audzēkņu personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Pedagogu un darbinieku datu apstrādes un aizsardzības kārtība

 

Personāla un darba tiesību dokumenti

Darba kārtības noteikumi pedagogiem un koncertmeistariem

Pedagogu darba slodzes un mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība

Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība

Darbinieku ētikas kodekss

Darbinieku atlīdzības kārtība