Normatīvie akti

 

Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā

 

Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība (pdf)

Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība. PIELIKUMI (pdf)

1.pielikums. Iesniegums (docx)

2.pielikums, Pašvērtējums, pretendējot uz 1.kvalifikācijas pakāpi. Pedagogiem (docx)

2.pielikums. Pašvērtējums, pretendējot uz 1.kvalifikācijas pakāpi. Koncertmeistariem (docx)

2.pielikums. Pašvērtējums, pretendējot uz 2.kvalifikācijas pakāpi. Pedagogiem (docx)

2.pielikums. Pašvērtējums, pretendējot uz 2.kvalifikācijas pakāpi. Koncertmeistariem (docx)

2.pielikums. Pašvērtējums, pretendējot uz 3.kvalifikācijas pakāpi. Pedagogiem (docx)

2.pielikums. Pašvērtējums, pretendējot uz 3.kvalifikācijas pakāpi. Koncertmeistariem (docx)

3.pielikums. Mācību stundas/nodarbības vērošanas un novērtējuma veidlapa (docx) 

6.pielikums. Komisijas locekļa individuālā vērtējuma lapa (docx) 

7.pielikums. Komisijas vērtējumu apkopojums (docx)

 

JMRMV Nolikums

Pedagogu darba slodzes un mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība

Darbinieku atlīdzības kārtība

Stipendiju piešķiršanas nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā mūzikas vidusskolā uzturas iestādei nepiederošas personas

Audzēkņu personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Trauksmes celšanas kārtiba