Aktuāla informācija reflektantiem

Par uzņemšanu mūzikas vidusskolā

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā 2020.gada 1.septembrī mācības uzsāks 46 reflektanti (norādīts reflektanta identifikācijas kods):

Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle 
010/20
009/20

Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle - Ērģeļspēle
052/20

Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čello)
006/20
054/20
047/20
004/20
016/20
049/20

Izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle
012/20
011/20
031/20
026/20
008/20
057/20
032/20
025/20
020/20
061/20

Izglītības programmā Sitaminstrumentu spēle
053/20

Izglītības programmā Diriģēšana - Kora diriģēšana
024/20
007/20
051/20
018/20
060/20

Izglītības programmā Vokālā mūzika
019/20
038/20
028/20
015/20
039/20
003/20

Izglītības programmā Vokālā mūzikas (ar vidējo izglītību)
056/20
044/20

Izglītības programmā Mūzikas vēsture un teorija
041/20

Izglītības programmā Mūzika (džeza un populārā mūzika)
021/20
043/20
033/20
030/20
059/20
063/20
037/20
001/20
034/20
014/20

Izglītības programmā Mūzika (džeza un populārā mūzika) (ar vidējo izglītību)
005/20
046/20

Visiem jaunuzņemtajiem audzēkņiem  līdz 3.septembrim JMRMV jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts audzēkņa bankas konta numurs stipendijas ieskaitīšanai. 

 

Iesniegums JMRMV direktoram par uzņemšanu vidusskolā 

Lūdzam reflektantus elektroniski aizpildīt Iesniegumu ne vēlāk kā līdz 10. jūnijam, lai savlaicīgi varētu plānot konsultācijas, un nosūtīt uz e-pasta adresi  jmrmv@ml.lv . Reflektantus, kuri vēlas saņemt konsultācijas attālināti, lūdzam aizpildīt Iesniegumu ne vēlāk kā līdz 1. jūnijam un atzīmēt to (pasvītrot) Iesnieguma veidlapā, precīzi norādot reflektanta kontakttālruni un e-pasta adresi.

Konsultācijas klātienē mūzikas vidusskolā notiek no 10.jūnija.

Aktuālā informācija par Uzņemšanas norisi ir pieejama JMRMV mājas  lapā www.jmrmv.lv  sadaļā UZŅEMŠANA.

 

Neskaidrību gadījumā kontakttālrunis:

67331972 – direktora vietniece mācību darbā

67332058 - direktors

 

*******************

Jauna izglītības programma

Ar 2020.gada 1.septembri Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā tiek īstenota jauna izglītības programma Taustiņinstrumentu spēle – Ērģeļspēle (kvalifikācija mūziķis ērģelnieks). Iestājpārbaudījumi 2020.gada jūnijā (datums tiks precizēts)! Iestājpārbaudījumu prasības skatīt JMRMV mājas lapā jmrmv.lv.

********************* 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI visām izglītības programmām (sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī):

Izglītības programmām      Taustiņinstrumentu spēle,

                                             Stīgu instrumentu spēle,

                                             Pūšaminstrumentu spēle,

                                             Sitaminstrumentu spēle,

                                             Vokālā mūzika,

                                             Mūzika – Džeza un populārā mūzika

                              ir iestājpārbaudījums SPECIALITĀTĒ!

Ja divu vai vairāku reflektantu iegūtais vērtējums iestājpārbaudījumā ir vienāds, Uzņemšanas komisija ņem vērā profesionālās ievirzes izglītības iestādes pēdējā mācību gada vērtējumu solfedžo.

Reflektantiem, kuriem nav šāda vērtējuma vai kuri nevar uzrādīt attiecīgo dokumentu (Apliecība par profesionālās ievirzes izglītību vai Liecība, ja profesionālās ievirzes izglītības iestāde vēl nav absolvēta), papildus jākārto iestājpārbaudījums solfedžo (prasības JMRMV mājas lapā Iestājpārbaudījumu prasības).

 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI izglītības programmām (sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī):                            

                                        Diriģēšana,

                                        Mūzikas vēsture un teorija

                              ir iestājpārbaudījums SOLFEDŽO!

Ja divu vai vairāku reflektantu iegūtais vērtējums iestājpārbaudījumā ir vienāds, Uzņemšanas komisija ņem vērā profesionālās ievirzes izglītības iestādes pēdējā mācību gada vērtējumu klavierēs.

Reflektantiem, kuriem nav šāda vērtējuma vai kuri nevar uzrādīt attiecīgo dokumentu (Apliecība par profesionālās ievirzes izglītību vai Liecība, ja profesionālās ievirzes izglītības iestāde vēl nav absolvēta), papildus jākārto iestājpārbaudījums klavierēs (prasības JMRMV mājas lapā Iestājpārbaudījumu prasības).

Visi iestājpārbaudījumu datumi tiks precizēti maijā.

 

Plānotās konsultācijas maijā nenotiks, sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī, bet tuvākajā laikā lemsim par iespēju reflektantiem sniegt konsultācijas attālināti.

 

SEKOJIET INFORMĀCIJAI!

 

 ******************************************************************

 Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola 2020./2021. mācību gada topošajiem 1.kursa audzēkņiem 26 izglītības programmās pēc pamatizglītības ieguves piedāvā apgūt plašu profesionālo priekšmetu klāstu, vienlaicīgi ar vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem. Piecās izglītības programmās tiek piedāvāts iegūt vidējo profesionālo izglītību pēc vidējās izglītības ieguves (skat.tālāk!) Šeit nosaukto svarīgāko profesionālo mācību priekšmetu sarakstā varat rast priekšstatu par mūzikas izglītības priekšmetu kopumu konkrētās profesijas ieguvei. Tajā varbūt atradīsiet Jūs visvairāk interesējošo, vai arī savu mīļāko mūzikas mācību nodarbību, kas palīdzēs Jūsu nākotnes profesijas izvēlē:

 • izglītības programma Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle – klavieres, ansambļa klase, koncertmeistara klase, brīvā improvizācija.
 • izglītības programma Taustiņinstrumentu spēle Akordeona spēle – akordeons, akordeonu ansamblis, diriģēšana, aranžēšana, darbs ar ansambli, klavieres.
 • izglītības programma Stīgu instrumentu spēle Vijoles (Alta, Čella) spēle – vijole (alts, čells), ansambļa klase, simfoniskais orķestris, klavieres.
 • izglītības programma Stīgu instrumentu spēle Kokles spēle –kokle, kokļu ansamblis, diriģēšana, aranžēšana, darbs ar ansambli, klavieres.
 • izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle (visi instrumenti) – speciālais un radniecīgais instruments, ansambļa klase, pūtēju orķestris, simfoniskais orķestris, diriģēšana, aranžēšana, darbs ar ansambli, klavieres.
 • izglītības programma Sitaminstrumentu spēlespeciālie un radniecīgie instrumenti, ansambļa klase, pūtēju orķestris, simfoniskais orķestris, diriģēšana, aranžēšana, darbs ar ansambli, klavieres.
 • izglītības programma Vokālā mūzika – solo dziedāšana, vokālais ansamblis, skatuves kustības, runas kultūra, jauktais koris, klavieres.
  Izglītības programmas Vokālā mūzika mācību priekšmetus var apgūt arī pēc pabeigtas vidējās izglītības (tikai profesionālie mācību priekšmeti)
 • izglītības programma Diriģēšana – kora diriģēšana, jauktais koris, solo dziedāšana, klavieres.
 • izglītības programma Mūzikas vēsture un teorija – mūzikas teorētiskie priekšmeti un mūzikas literatūra, mūzikas instrumentu un mūzikas skaņdarbu formas mācība, kompozīcija, klavieres, brīvā improvizācija.
  Izglītības programmas Mūzikas vēsture un teorija mācību priekšmetus var apgūt arī pēc pabeigtas vidējās izglītības (tikai profesionālie mācību priekšmeti)
 • izglītības programma Džeza un populārā mūzika – specialitāte (klavieres, ģitāra, kontrabass (elektrobass), saksofons, trombons, sitaminstrumenti vai dziedāšana), instrumentālais vai vokālinstrumentālais ansamblis, aranžēšana, kompozīcija, izvēles instrumenti.
  Izglītības programmas Džeza un populārā mūzika mācību priekšmetus var apgūt arī pēc pabeigtas vidējās izglītības (tikai profesionālie mācību priekšmeti) konkrētajās apakšprogrammās: Ģitāras spēle, Kontrabasa spēle, Elektrobasa spēle, Sitaminstrumentu spēle.

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu saturs un valsts noslēguma pārbaudījumi atbilst vispārējās vidējās izglītības standartam. Mācību slodze nedēļā atbilst Izglītības likumā noteiktajām prasībām. Obligātais mācību saturs valodu un komunikatīvo zinību jomā tiek papildināts pēdējā apmācības gadā (4.kursā) ar izvēles 3.svešvalodu vai psiholoģiju; matemātikas un tehnisko zinību jomā – Dabas zinību ietvaros iestrādāts specializēts kurss Akustika, kas nepieciešams topošā skaņu režisora profesijai; sociālo zinību jomas izvēles priekšmeti ir Politika un tiesības vai Filozofija, kas ir turpinājums Kultūras vēstures obligātajam kursam.

Mācības mūzikas vidusskolā ir bez maksas, audzēkņi saņem valsts budžeta stipendiju. 

Ārpus Rīgas un Rīgas reģionā dzīvojošos audzēkņus nodrošina (iespēju robežās) ar dienesta viesnīcu.

Iestājpārbaudījumiem palīdzēs sagatavoties konsultācijās, kuras notiks no janvāra līdz jūnijam vienu reizi mēnesī, pēc iepriekš sastādīta saraksta. Konsultācijas ir bez maksas.