informācija audzēkņiem

Stundu saraksts 1.kursam 2020./2021.mācību gada 1.semestrī

Stundu saraksts 2.kursam 2020./2021.mācību gada 1.semestrī

Stundu saraksts 3.kursam 2020./2021.mācību gada 1.semestrī

Stundu saraksts 4.kursam 2020./2021.mācību gada 1.semestrī

Stundu saraksts audzēkņiem ar vidējo izglītību 2020./2021.mācību gada 1.semestrī 

 

 

 Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā  

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola 2020./2021. mācību gadu uzsāk saskaņā ar IZM izstrādātu mācību procesa īstenošanas modeli A – mācības norit klātienē. 

 

 

 

Visiem 1.kursa audzēkņiem līdz 3.septembrim JMRMV jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts audzēkņa bankas konta numurs stipendijas ieskaitīšanai. 

Atgādinājums visiem audzēkņiem, kuri plāno nākošajā mācību gadā dzīvot RDMV dienesta viesnīcā - neaizmirstiet iepazīties ar Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumiem !

 

Ierodoties Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, jāievēro šāda kārtība... 

 

****************************************

Par stipendijām jūlijā un augustā.
Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu Latvijā, šā gada 26.jūnijā mūzikas vidusskolas stipendiju piešķiršanas komisija sēdē pieņēma lēmumu piešķirt stipendijas audzēkņiem par jūlija un augusta mēnešiem,  ņemot vērā 2019./2020.mācību gada otrā semestra attālināto mācību rezultātus līdz šā gada 15.jūnijam, kā arī Profesionālās Kvalifikācijas eksāmenu rezultātus (4.kursa audzēkņiem un 3.kursa (pēc vidējās izglītības ieguves) audzēkņiem) kā arī mācību parādu nokārtošanu jūnija mēnesī.

Stipendiju apjoms jūlija mēnesī:
1.līmenis EUR  10.00
2.līmenis EUR  00.00
3.līmenis EUR  46.00 (3.kursa audzēkņiem (pēc vidējās izglītības ieguves) un 4.kursa audzēkņiem par laika periodu 01.07.2020.- 27.07.2020. - EUR 40.06)
4.līmenis EUR  87.00 (3.kursa audzēkņiem (pēc vidējās izglītības ieguves) un 4.kursa audzēkņiem par laika periodu 01.07.2020.- 27.07.2020. - EUR 75.77)

Stipendiju apjoms augusta mēnesī:
1.līmenis EUR   10.00
2.līmenis EUR   00.00
3.līmenis EUR   68.75 
4.līmenis EUR 108.00

Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem
Stipendiju piešķiršanas nolikums
Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

 

ESF projekta Nr. 2010/0110/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/040 „Atbalsts mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņu konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū” ietvaros izstrādātie JMRMV pedagogu metodiskie materiāli

R.Petrauskis. Praktisko darbu krājums džeza mūzikas mācībā. 1.daļa

R.Petrauskis. Praktisko darbu krājums džeza mūzikas mācībā. 2.daļa

A.Šuriņš. Uzskates līdzekļu kopums viduslaiku, renesanses un baroka mūzikas apguvei

I.Jankovska. Praktisko darbu krājums latviešu mūzikas folkloras apguvei

I.Bite. Uzdevumu krājums harmonijas apguvei mūzikas vidusskolā

I.Bite. Harmonijas apguve mūzikas vidusskolā

A.Dzenītis. Akustikas apguve mūzikas vidusskolā

A.Dzenītis. Uzdevumu krājums akustikas apguvei mūzikas vidusskolā

R.Garoza. Uzdevumu krājums džeza mūzikas apmācībā. 2.daļa - aranžēšana

E.Grafcovs. Vingrinājumi džeza ģitāras spēlē