Normatīvie akti

 

 

Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība (pdf)

Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība. PIELIKUMI (pdf)

1.pielikums. Iesniegums (docx)

2.pielikums, Pašvērtējums, pretendējot uz 1.kvalifikācijas pakāpi. Pedagogiem (docx)

2.pielikums. Pašvērtējums, pretendējot uz 1.kvalifikācijas pakāpi. Koncertmeistariem (docx)

2.pielikums. Pašvērtējums, pretendējot uz 2.kvalifikācijas pakāpi. Pedagogiem (docx)

2.pielikums. Pašvērtējums, pretendējot uz 2.kvalifikācijas pakāpi. Koncertmeistariem (docx)

2.pielikums. Pašvērtējums, pretendējot uz 3.kvalifikācijas pakāpi. Pedagogiem (docx)

2.pielikums. Pašvērtējums, pretendējot uz 3.kvalifikācijas pakāpi. Koncertmeistariem (docx)

3.pielikums. Mācību stundas/nodarbības vērošanas un novērtējuma veidlapa (docx) 

6.pielikums. Komisijas locekļa individuālā vērtējuma lapa (docx) 

7.pielikums. Komisijas vērtējumu apkopojums (docx)

 

JMRMV Nolikums

Pedagogu darba slodzes un mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība

Darbinieku atlīdzības kārtība

Stpendiju piešķiršanas nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā mūzikas vidusskolā uzturas iestādei nepiederošas personas

Audzēkņu personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Trauksmes celšanas kārtiba

Izglītojamo pašpārvaldes reglaments

Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā

Kārtiba, kādā īstenojams attālinātais mācību process Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā