Vakances

Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola aicina pievienoties komandai direktora vietnieku mācību darbā (uz nenoteiktu laiku).

 

Darba pienākumi:

 • Plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt izglītības programmu īstenošanu;
 • Plānot un organizēt izglītības iestādes darbu atbilstoši tās mērķim un uzdevumiem;
 • Piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • Piedalīties izglītības iestādes attīstības plānošanā;
 • Analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus, izvirzīt jaunus uzdevumus un informēt par to pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus;
 • Nodrošināt stundu saraksta izstrādi, savlaicīgas un precīzas informācijas ievadīšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā;
 • Plānot un organizēt izglītojamo pārbaudes darbu norisi un veikt izglītojamo izglītības kvalitātes monitoringu atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • Nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
 • Nodrošināt pedagogiem metodisko atbalstu;
 • Piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
 • Organizēt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesu.

 

Prasības kandidātiem:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumu Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām.
 • Vēlama izglītība mūzikas jomā.
 • Mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta metodikas pārzināšana.
 • Pedagoģiskā darba pieredze ne mazāk kā 3 gadi.
 • Vēlama darba pieredze izglītības iestādes vadības darbā (par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze ar Valsts izglītības informācijas sistēmu).

 

Darba alga noteikta saskaņā ar 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (ne mazāk kā 80% apmērā no izglītības iestādes vadītājam noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes, ).

Pieteikumu (motivācijas vēstule, CV un izglītības dokumenti) ar norādi “Direktora vietnieka vakance” līdz 2020. gada 7. septembrim lūdzam sūtīt uz e-pastu info@jmrmv.lv, pa pastu − Stabu iela 10k-4, Rīga, LV-1010 vai iesniegt personīgi skolas lietvedībā. Tālrunis saziņai: 67332058.