Mūzikas vēsture un teorija

Mūzikas teorijas specialitāte ir viena no tām, kuras profesionālā ievirze sākas tikai mūzikas vidusskolā. Ikviens no izglītības programmas Mūzikas vēsture un teorija mācību priekšmetiem var kļūt par padziļinātas intereses un apmācības mērķi, lai tālāk papildinātu iegūto prasmi un zināšanas augstskolās. Kopš 1944.gada, kad mūzikas teorijas specialitāti var apgūt Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, to absolvējuši vairāk nekā 200 audzēkņu, kuriem vienmēr ir bijusi redzama vieta Latvijas mūzikas un mākslas dzīvē. Tie ir gan mūzikas zinātnieki, gan komponisti, gan mūzikas žurnālisti, kas darbojas radio un televīzijā, lektori, mūzikas redaktori izdevniecībās, gan izglītības darbinieki visdažādākajos līmeņos – sākot no pirmsskolas iestādēm līdz pat augstskolai. Daudzi no viņiem šodien ir Latvijas augstskolu profesori, docētāji, pazīstami komponisti un nozīmīgi mūzikas un mākslas dzīves veidotāji.

Katrs, kurš pēc mūzikas skolas beigšanas vēlas tuvoties mūzikas zinātnes vai komponista radošā darba izziņas procesam, mācību laikā mūzikas vidusskolā noteikti var atrast savu dzīves aicinājumu. Audzēkņiem pedagogi sniedz ne tikai vispusīgas profesionālās zināšanas, nepieciešamās saskarsmes un lektora darba iemaņas, bet šeit var iegūt arī pirmo zinātniskā darba rūdījumu un vēl – prasmi patstāvīgi radoši strādāt un domāt. Nodaļas vadītājas Ilonas Būdenieces vadībā organizētie radošā darba pasākumi jaunajiem muzikologiem un komponistiem dod iespēju ieklausīties audzēkņu auditorijas kritikā, pašiem iejusties gan recenzenta, gan mūzikas pasākuma vadītāja, gan žurnālista ādā. Lai topošie mūzikas speciālisti iegūtu vispusīgas zināšanas par norisēm pasaules mūzikā, izglītības saturs akadēmiskās mūzikas jomā tiek papildināts ar džeza mūzikas programmu satura apguvi harmonijā un brīvajā improvizācijā džeza mūzikas speciālista Raimonda Petrauska vadībā. Jauno muzikologu un komponistu veikums ik gadus tiek nodots klausītāju vērtējumam skolā, kad Radošo pēcpusdienu norisē iesaistās gandrīz visa skola – gan audzēkņi, gan pedagogi, gan audzēkņu un skolas absolventu vokālie ansambļi, jauktais koris un džeza mūzikas vokālinstrumentālais ansamblis.   Daži audzēkņi par savu nākotnes profesiju izvēlas kompozīciju, tādēļ zināšanas par dažādiem mūzikas stiliem un rakstības tehnikām paver lielākas iespējas radošajā darbā. Vairākus gadus kompozīcijas klases priekšgalā ir pedagogs un komponists Andris Dzenītis, kura daudzpusīgās zināšanas gan mūsdienu mūzikas tehnoloģijās, gan radoši aktīvā darbība piesaista daudzu audzēkņu uzmanību un paver iespēju apgūt kompozīcijas mākslu, kura balstīta uz pamatotiem profesionalitātes kritērijiem. Katru gadu audzēkņi piedalās Latvijas mēroga jauno komponistu darbu konkursos, kuri tiek rīkoti Starptautiskas Radošas Nometnes vai Starptautisku meistarklašu laikā.

Tā piemēram, Jaunās mūzikas festivāla Arēna, Mūzikas akadēmijas rīkotajās Jauno lektoru sacensībās un vēl daudzos citos pasākumos. Visām pārējām izglītības programmām mūzikas teorētiskie priekšmeti ir būtisks papildinājums profesionāla mūziķa izaugsmei. Mūzikas teorijas nodaļas pedagogi ir lieliski speciālisti gan savā nozarē, gan mūzikas vēstures un teorijas mācību disciplīnās kopumā – Ilona Būdeniece (muzikoloģe, mākslas doktore, mūzikas teorijas metodiskās komisijas vadītāja), Rasma Kurme solfedžo, harmonijas un polifonijas mācību priekšmeti; Armands Šuriņš mākslas doktors, mūzikas vēstures zinātnieks, bet mūsu absolventes Gunda Miķelsone -  latviešu folkloras un latviešu mūzikas pārzinātāja un harmonijas priekšmeta jaunākā speciāliste  Baiba Santa Vanaga, veido JMRMV mūzikas teorijas un vēstures izglītības kvalitātes šodienu.